0 σχόλια

Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα χωνευτών και ορατών ηλεκτρικών γραμμών

 

Πίνακας 52-Κ1 (ΕΛΟΤ HD-384). Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα (σε Α) χωνευτών και επιτοίχιων (ορατών) ηλεκτρικών γραμμών με μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE

Ο πίνακας αφορά κυρίως τις ηλεκτρικές γραμμές σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και παρόμοια κτίρια, καθώς και τις ηλεκτρικές γραμμές βιομηχανικών εγκαταστάσεων μικρής σχετικά ισχύος.

Αφορά ηλεκτρικές γραμμές με μονωμένους αγωγούς ή με πολυπολικά καλώδια. με μόνωση απά PVC ή EPR ή X.LPE, στις οπαίες η απαγωγή θερμότητας επηρεάζεται από τους τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Οι γραμμές είναι είτε εντοιχισμένες (χωνευτές), είτε επιτοίχιες (ορατές),είτε τοποθετημένες μέσα σε κοιλότητες της κατασκευής του κτιρίου, σε αυλάκια δαπέδου κλπ.

Οι τοίχοι θεωρούνται θερμομονωμένοι και σε περίπτωση εντοιχισμού, η γραμμή θεωρείται άτι είναι τοποθετημένη μέσα ή αμέσως κάτω από το επίχρισμα. Η θερμική αγωγιμότητα του επιχρίσματος θεωρείται ότι είναι 10 W/m2K. Στην περίπτωση της επιτοίχιας τοποθέτησης η γραμμή είναι είτε σε επαφή με τον τοίχο είτε σε απόσταση από αυτόν μικρότερη από 0,3D όπου D η εξωτερική  διάμετρός της.

ΜΕΡ(K1)

Νεότερη ανάρτηση
Προηγουμενο
Τελευταιο
Top