0 σχόλια

Συντελεστες διορθωσης για θερμοκρασια περιβαλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Δ1 (ΕΛΟΤ HD-384). Συντελεστές διόρθωσης για θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εφαρμόζονται για τη διόρθωση των τιμών του μεγίστου επιτρεπόμενου ρεύματος που δίνονται στους Πίνακες 52-Κ1, και 52-Κ2.

mer(d1)

Δίνει τους συντελεστές διόρθωσης με τους οποίους πρέπειν να πολλαπλασιάζονται οι τιμές των πινάκων 52-Κ1 και 52-Κ2 ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Top